Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211224 November 20170125MLE/GKK/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ211424 November 20170730MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210024 November 20170840MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ211824 November 20171100MLE/KDM/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210224 November 20171320MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210424 November 20171645MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210624 November 20171910MLE/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTDESKSTATUS
MaldivianQ211324 November 20170520GAN/GKK/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211524 November 20170750GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210124 November 20170900GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211924 November 20171120GAN/KDM/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210324 November 20171350GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210524 November 20171705GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210724 November 20171930GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled