Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211218 June 20180125MLE/GKK/GANDH82Landed at 0158
MaldivianQ210018 June 20180815MLE/GANDH82Landed at 0810
SrilankanUL11918 June 20180820CMB/GANA3201Landed at 0815
MaldivianQ211818 June 20181105MLE/KDM/GANDH82Landed at 1105
MaldivianQ210218 June 20181310MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210418 June 20181555MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210618 June 20181835MLE/GANDH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211318 June 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0515
MaldivianQ210018 June 20180835GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0849
SrilankanUL12018 June 20180905GAN/CMBA3204 - 6Departed at 0918
MaldivianQ211918 June 20181125GAN/KDM/MLEDH84 - 5Departed at 1134
MaldivianQ210218 June 20181330GAN/MLEDH84 - 5Check-in Open
MaldivianQ210418 June 20181615GAN/DDD/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210618 June 20181855GAN/KDM/MLEDH84 - 5As Scheduled