Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211220 February 20180130MLE/KDM/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210020 February 20180815MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210220 February 20181310MLE/KDO/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11920 February 20181445CMB/GAN A3201As Scheduled
MaldivianQ210420 February 20181535MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210620 February 20181830MLE/GAN DH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211320 February 20180505GAN/KDO/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210020 February 20180835GAN/GKK/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210220 February 20181330GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
SrilankanUL12020 February 20181530GAN/CMBA3204 - 6As Scheduled
MaldivianQ210520 February 20181555GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210720 February 20181850GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled