Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211217 August 20180125MLE/GKK/GANDH82ETA 0158
MaldivianQ210017 August 20180740MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211817 August 20181135MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210217 August 20181255MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210417 August 20181600MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210617 August 20181910MLE/GANDH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211317 August 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210017 August 20180800GAN/KDM/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211917 August 20181155GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210317 August 20181330GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210517 August 20181620GAN/DDD/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210717 August 20181930GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled