Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211226 May 20180125MLE/GKK/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11926 May 20180820CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210226 May 20181235MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210426 May 20181525MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210626 May 20181755MLE/GAN DH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211326 May 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5As Scheduled
SrilankanUL12026 May 20180905GAN/CMBA3204 - 6As Scheduled
MaldivianQ2210226 May 20181255GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210426 May 20181545GAN/DDD/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210626 May 20181815GAN/KDO/MLE DH84 - 5As Scheduled