Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211218 October 20180001MLE/GKK/GANDH82Landed at 0012
SrilankanUL11918 October 20180820CMB/GANA3201Landed at 0759
MaldivianQ211818 October 20181105MLE/KDM/GANDH82Landed at 1132
MaldivianQ2210818 October 20181220MLE/GANDH82Landed at 1237
MaldivianQ210618 October 20181910MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211318 October 20180510GAN/GKK/MLE DH84 - 5Departed at 0516
SrilankanUL12018 October 20180905GAN/CMBA3203 - 6Departed at 0900
MaldivianQ211918 October 20181125GAN/KDM/MLE DH84 - 5Departed at 1201
MaldivianQ2210918 October 20181240GAN/MLE DH84 - 5Departed at 1302
MaldivianQ210718 October 20181930GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled