Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211222 April 20180040MLE/GANDH82Landed at 0046
MaldivianQ210022 April 20180740MLE/GANDH82Landed at 0732
MaldivianQ210822 April 20181235MLE/GANDH82Landed at 1254
MaldivianQ210422 April 20181615MLE/GANDH82ETA 1620
MaldivianQ210622 April 20181910MLE/GANDH82As Scheduled
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTDESKSTATUS

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ210022 April 20180800GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0801
MaldivianQ210822 April 20181255GAN/FVM/MLEDH84 - 5Departed at 1307
MaldivianQ210522 April 20181635GAN/MLEDH84 - 5Check-In Closed
MaldivianQ210722 April 20181930GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled