Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211223 March 20180130MLE/KDO/GANDH82Landed at 0129
MaldivianQ210023 March 20180825MLE/GAN DH82Landed at 0842
MaldivianQ211823 March 20181105MLE/GAN DH82Landed at 1110
MaldivianQ210223 March 20181240MLE/GAN DH82Landed at 1247
MaldivianQ210423 March 20181555MLE/GAN DH82Landed at 1559
MaldivianQ210623 March 20181910MLE/GAN DH82ETA 1944
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211323 March 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0518
MaldivianQ210023 March 20180845GAN/DDD/MLEDH84 - 5Departed at 0910
MaldivianQ211923 March 20181125GAN/MLEDH84 - 5Departed at 1117
MaldivianQ210323 March 20181330GAN/MLEDH84 - 5Departed at 1323
MaldivianQ210523 March 20181615GAN/DDD/MLEDH84 - 5Departed at 1629
MaldivianQ210723 March 20181930GAN/MLEDH84 - 5Check-in Closed