Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211219 September 20180130MLE/KDO/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ2210019 September 20180755MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ2210819 September 20181255MLE/KDM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210419 September 20181610MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210619 September 20181935MLE/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211319 September 20180435GAN/DDD/MLE 24 - 5As Scheduled
MaldivianQ2210119 September 20180815GAN/MLE 24 - 5As Scheduled
MaldivianQ2210919 September 20181315GAN/DDD/MLE 24 - 5As Scheduled
MaldivianQ210519 September 20181630GAN/MLE 24 - 5As Scheduled
MaldivianQ210719 September 20181955GAN/MLE 24 - 5As Scheduled