Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211222 January 20190125MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210022 January 20190800MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210222 January 20191245MLE/GANDH82As Scheduled
FlymeVP63222 January 20191515MLE/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ210422 January 20191515MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210622 January 20191825MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211322 January 20190445GAN/GKK/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210022 January 20190820GAN/FVM/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210322 January 20191305GAN/MLEDH85As Scheduled
FlymeVP63322 January 20191535GAN/FVM/MLEATR5As Scheduled
MaldivianQ210522 January 20191535GAN/DDD/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210722 January 20191845GAN/MLEDH85As Scheduled