Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211221 July 20180025MLE/GKK/GANDH82Landed at 0134
MaldivianQ210021 July 20180825MLE/GANDH82Landed at 0842
SrilankanUL11921 July 20180820CMB/GANA3201Landed at 0823
MaldivianQ210221 July 20181310MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210421 July 20181555MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210621 July 20181910MLE/GANDH82As Scheduled
.

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211321 July 20180510GAN/GKK/MLEDH84 - 5Departed at 0524
MaldivianQ210021 July 20180845GAN/DDD/MLEDH84 - 5Departed at 0907
SrilankanUL11921 July 20180905CMB/GANA3204 - 6Departed at 0928
MaldivianQ210221 July 20181330GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210521 July 20181615GAN/DDD/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210721 July 20181930GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled