Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211218 January 20180100MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210018 January 20180740MLE/GANDH82As Scheduled
Sri LankanUL11918 January 20180820CMB/GAN DH81As Scheduled
MaldivianQ211818 January 20181305MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210418 January 20181530MLE/DDD/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210618 January 20181905MLE/GAN DH82As Scheduled
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTDESKSTATUS

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ210018 January 20180800GAN/DDD/MLE DH82 - 3As Scheduled
Sri Lankan UL12018 January 2018905GAN/CMBDH84 - 6As Scheduled
MaldivianQ211918 January 20181325GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210418 January 20181550GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210718 January 20181925GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled