Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
AIRLINEFLIGHTDATETIMEORIGINAIRCRAFTBELTSTATUS
MaldivianQ211227 June 20190010MLE/KDM/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11927 June 20190825CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210027 June 20190845MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211827 June 20191040MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210427 June 20191515MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210627 June 20191815MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211327 June 20190430GAN/KDM/MLEDH85As Scheduled
SrilankanUL12027 June 20190905GAN/CMBA3205As Scheduled
MaldivianQ210027 June 20190905GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ211927 June 20191100GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210527 June 20191535GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210727 June 20191835GAN/MLEDH85As Scheduled