Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
 
 
Powered by Phoca Download
© 2017 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211217 December 20170100MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210017 December 20170745MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ211817 December 20171235MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210417 December 20171530MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210617 December 20171825MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ2611617 December 20172350MLE/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211317 December 20170450GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210017 December 20170805GAN/GKK/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211917 December 20171255GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210517 December 20171550GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210617 December 20171844GAN/DDD/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211718 December 20170010GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled