Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211216 December 20180125MLE/GKK/GANDH82Landed at 0112
SouthAfricanSA297016 December 20180720JNB/GANA3301As Scheduled
MaldivianQ210016 December 20180800MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211816 December 20181250MLE/GANDH82As Scheduled
FlyMeVP63016 December 20181430MLE/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ210416 December 20181535MLE/DDD/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210616 December 20181920MLE/GANDH82As Scheduled
``

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211316 December 20180515GAN/GKK/MLEDH84 - 5Check-In Open
MaldivianQ210016 December 20180820GAN/KDM/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ211916 December 20181310GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
FlymeVP63116 December 20181550GAN/FVM/MLEATR4 - 5As Scheduled
MaldivianQ210516 December 20181555GAN/DDD/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210716 December 20181940GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
SouthAfricanSA297116 December 20182250GAN/JNBA3304 - 6As Scheduled