Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211216 November 20180125MLE/GKK/GANDH82Landed at 0126
MaldivianQ210016 November 20180740MLE/GANDH82Landed at 0740
MaldivianQ210216 November 20181240MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210416 November 20181530MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210616 November 20181900MLE/GANDH82As Scheduled
FlymeVP66016 November 20181930MLE/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211316 November 20180505GAN/KDO/MLE DH84 - 5Departed at 0516
MaldivianQ210016 November 20180800GAN/GKK/MLE DH84 - 5Departed at 0806
MaldivianQ210316 November 20181330GAN/MLEDH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210416 November 20181550GAN/KDO/MLE DH84 - 5As Scheduled
MaldivianQ210716 November 20181920GAN/MLE DH84 - 5As Scheduled
FlymeVP66116 November 20181950GAN/FVM/MLE ATR4 - 5As Scheduled