Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211216 September 20190130MLE/KDMGANDH82Landed at 0134
MaldivianQ210016 September 20190740MLE/GANDH82As Scheduled
SriLankan UL11916 September 20190820CMB/GAN A3201As Scheduled
MaldivianQ210216 September 20191310MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210416 September 20191610MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210616 September 20191840MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211316 September 20190505GAN/KDM/MLEDH85Departed at 0521
MaldivianQ210016 September 20190800GAN/GKK/MLEDH83Check-In Open
SriLankan UL12016 September 20190905GAN/CMB A3204-6Check-In Open
MaldivianQ210216 September 20191330GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210516 September 20191630GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210616 September 20191900GAN/MLEDH85As Scheduled