Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211227 April 20190130MLE/KDM/GANDH82As Scheduled
SrilankanUL11927 April 20190820CMB/GANA3201As Scheduled
MaldivianQ210027 April 20190820MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210227 April 20191310MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210427 April 20191630MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210627 April 20191835MLE/GANDH82As Scheduled
FlyMeVP86027 April 20192200MLE/FVM/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211327 April 20190535GAN/KDM/MLEDH85As Scheduled
SrilankanUL12027 April 20190905GAN/CMBA3204-6As Scheduled
MaldivianQ210027 April 20190840GAN/GKK/MLEDH85As Scheduled
South AfricanSA2950-127 April 20191300GAN/JNBA3405As Scheduled
MaldivianQ210227 April 20191330GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210527 April 20191650GAN/MLEDH85As Scheduled
MaldivianQ210727 April 20191855GAN/MLEDH85As Scheduled
FlyMeVP86127 April 20192230GAN/MLEATR5As Scheduled