Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Repairing Gutter 007/2019AIA-I1/IL/
Invitation for Expressions of Interest Flight Training Organisation
Invitation for Expressions of Interest Airport Fuel Farm
Valuation of Property Plant and Equipment of the company
Bid Announcement - Meter Panel
Bid document for 200A meter panels revised
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211221 January 20200050MLE/GANDH82Landed at 0046
MaldivianQ2211421 January 20200740MLE/GANDH82Landed at 0736
MaldivianQ210221 January 20201230MLE/FVM/GANDH82Landed at 1245
MaldivianQ210421 January 20201500MLE/GANDH82Landed at 1500
MaldivianQ210621 January 20201800MLE/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211321 January 20200455GAN/KDO/MLEDH85Departed at 0501
MaldivianQ2211521 January 20200800GAN/MLEDH85Departed at 0758
MaldivianQ210221 January 20201250GAN/MLEDH85Departed at 1318
MaldivianQ210521 January 20201525GAN/MLEDH85Departed at 1525
MaldivianQ210621 January 20201820GAN/KDM/MLEDH85As scheduled