Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211210 August 20220150MLE/KDO/GANDH82Landed at 0137
MaldivianQ210010 August 20220800MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210210 August 20221425MLE/KDO/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211410 August 20221730MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210610 August 20222130MLE/GKK/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ211310 August 20220435GAN/KDM/MLEDH84-5Departed at 0432
MaldivianQ210010 August 20220830GAN/GKK/MLEDH84-5As Scheduled
MaldivianQ210210 August 20221445GAN/MLEDH84-5As Scheduled
MaldivianQ211410 August 20221750GAN/KDM/MLEDH84-5As Scheduled
MaldivianQ210610 August 20222200GAN/MLEDH84-5As Scheduled