Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q211223 May 20220105MLE/GANDH82Landed at 0055
Maldivian Q210023 May 20220800MLE/GANDH82As Scheduled
Manta AirNR90023 May 20221305MLE/GANATR2As Scheduled
Maldivian Q2210223 May 20221345MLE/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q210623 May 20222130MLE/GKK/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
Maldivian Q211323 May 20220440GAN/KDM/GKK/MLEDH84-5As Scheduled
Maldivian Q210023 May 20220830GAN/GKK/MLE DH84-5As Scheduled
Manta AirNR90123 May 20221350GAN/MLEATR2-3As Scheduled
Maldivian Q2210323 May 20221445GAN/MLEDH84-5As Scheduled
Maldivian Q210623 May 20222200GAN/MLEDH84-5As Scheduled