Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ21061 February 20232100MLE/GKK/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ21122 February 20230105MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ21022 February 20231245MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ21042 February 20231655MLE/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ221062 February 20232020MLE/GAN ATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ21061 February 20232100GAN/MLEDH84-6 As Scheduled
MaldivianQ21132 February 20230445GAN/GKK/MLEDH84-5 As Scheduled
MaldivianQ21022 February 20231315GAN/FVM/MLEDH84-5 As Scheduled
MaldivianQ21052 February 20231715GAN/MLEDH84-5 As Scheduled
MaldivianQ221072 February 20232120GAN/MLEATR4-5 As Scheduled