Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211230 November 20220105MLE/GANATR2As Scheduled
MaldivianQ210030 November 20220800MLE/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ210230 November 20221430MLE/KDO/GANDH82As Scheduled
MaldivianQ211430 November 20221735MLE/FVM/GAN DH82As Scheduled
MaldivianQ210630 November 20221830MLE/GKK/GAN DH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ211330 November 20220445GAN/KDM/MLEATR4-5As Scheduled
MaldivianQ210030 November 20220830GAN/GKK/MLEDH84-5As Scheduled
MaldivianQ210230 November 20221445GAN/MLE DH84-5As Scheduled
MaldivianQ211430 November 20221800GAN/MLE DH84-5As Scheduled
MaldivianQ210630 November 20222200GAN/MLE DH84-5As Scheduled