Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
Supply and Delivery of 02 units of 200A CT Meter Panels
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ2211226 May 20240355MLE/GANATR1Landed at 0605
MaldivianQ210226 May 20241340MLE/GANATR1Landed at 1412
MaldivianQ210626 May 20241820MLE/GANATR1As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
MaldivianQ2211326 May 20240430GAN/KDM/MLEATR4-5Departed at 0636
MaldivianQ210326 May 20241420GAN/MLEATR4-5Check-in Open
MaldivianQ210726 May 20241900GAN/MLEATR4-5As Scheduled