Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q21127 December 20210040MLE/GANDH82Landed at 0059
Maldivian Q221107 December 20210940MLE/GANDH82Landed at 0943
Maldivian Q21007 December 20211350MLE/GANDH82Landed at 1403
Maldivian Q21047 December 20211720MLE/FVM/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q21167 December 20212055MLE/GKK/GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q21137 December 20210410GAN//KDM/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q221117 December 20211055GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q21017 December 20211420GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q21047 December 20211755GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q21167 December 20212115GAN/MLEDH85As Scheduled